İzinli Pazarlamaya Hukuki Bakış

Merhabalar, bir önceki yazım Doğrudan Pazarlamada Alem Buysa Kral Müşteri ‘de artık markalardan gelen pazarlama mail ve mesajlarına müşterinin rahatlıkla “HAYIR!”  deyişinden ve markalarının bu sebeple tavrının değiştiğinden bahsetmiştim. Bu yazımda bu motivasyonu sağlayan yasa tasarılarından bahsedeceğim.

Şu sıralarda tüm markalar, müşterilerinin kişisel bilgileriyle ilgili datalarını güncelleyip müşterilerine onaylatıyor. Doğrudan pazarlama ajansları markaları bu yönde yönlendiriyor. Bunun sebebi ise meclisin onayından geçmeyi bekleyen, Avrupa Birliği uyum yasalarının bir sonucu olan iki kanun tasarısı.  Bu tasarılar:

  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın ilgili maddeleri;

Ticarî elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6 – (1) Ticarî elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak

kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her

türlü elektronik iletişim araçlarıyla

alınabilir.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletiler

gönderilebilir.

Ticarî elektronik iletinin içeriği

MADDE 7 -(1) Ticarî elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.

(2) İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı

olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi

erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.

(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına

yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Alıcının ticarî elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticarî

elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Gönderici, ret bildiriminin, elektronik araçlarla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini

sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip gönderici, iki iş günü içinde alıcıya elektronik ileti

göndermeyi durdurur.

Cezaî hükümler

MADDE 9 – (1) Bu Kanunun;

2a) 3 üncü maddesindeki yükümlülükler ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendindeki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara bin Türk Lirasından

beşbin Türk Lirasına kadar,

  1. b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasındaki  yükümlülükler

<em

>ile, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü

fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara bin Türk Lirasından

onbin Türk Lirasına kadar,

  1. c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 8 inci maddesinin ikinci

fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ikibin Türk Lirasından

onbeşbin Türk Lirasına kadar,

ç) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket

eden hizmet sağlayıcılara bin Türk Lirasından beşbin Türk lirasına kadar,

  1. d) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ikibin

Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar,

idarî para cezası verilir.

(2) Bu maddehükümlerine göre idarî para cezası vermeye, Bakanlığın İç Ticaret

Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Okuduğunuz üzere, kanun koyucu ticari elektronik iletileri önceden kullanıcının onayına, ileti kullanıcıya iletirken, onun hangi konuda iletişime izin verildiyse o konuda iletişim kurulmasına ve iletişimin amacına kadar sınırlamalara gitmiş. Aynı zamanda kullanıcının onayını daha sonra dilediği zaman kaldırabileceğini ve bu göndericiye bildirildiğinde iki iş günü içerisinde gereğini yapması gerektiği belirlenmiş. Bu durumda markanın müşteriyle iletişiminde daha saygılı ve sınırları çizilmiş bir ortam sunuluyor. Bu firmaların aleyhine gibi görünse de daha uzun ve sağlıklı iletişim kurma açısından uzun vadede fayda sunuyor. Artık elektronik ortamda pazarlama faaliyetlerinde, firmalar mail dataları satın almaktan çok, kullanıcısının kalbine girme yönünde stratejiler geliştirecek. Kalbe giden yol da daha başarılı, daha yaratıcı pazarlama kampanyalarından geçecek.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısında ise kişisel bilgileri, kişisel bilgilerin işlenmesi gibi konuların sınırları çizilmiş. Konumuz ile ilgili madde ise:

İlgili kişilerin bilgilendirilmesi

Madde 6- Kişisel verilerin toplanması sırasında ilgili kişilere;

  1. a) Veri kütüğü sisteminin sahibi veya temsilcisinin kimliği
  2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleme tâbi tutulacağı,
  3. c) Kişisel verilerin kimlere aktarılacağı,
  4. d) Soruları cevaplandırmanın zorunlu olup olmadığı, cevaptan kaçınma hâlinde bunun muhtemel sonuçları,
  5. e) İlgili kişi hakkındaki kişisel verileri öğrenme ve gerekiyorsa bunları düzeltme hakkına sahip olduğu,

hususlarında bilgi verilir.

Yine bu maddede de kişisel bilgilere her türlü ulaşım ve kişisel bilgileri kullanım hakkında ilgili kişilerin bilgisi gözetilmiştir.

İzinli Pazarlama konusunda pazarlama dünyasının gözü, kulağı meclis onayı bekleyen bu iki yasaya bakıyor. Fikrimce bu iki yasa hem firmalar, hem marka açısında gerek düzenleme gerek yaptırımlarıyla ideal iletişimin sınırlarını çiziyor. Bize de “ideal” olanın ne olduğunu görmek için tasarının meclisten geçmesini beklemek ve sonuçlarını analiz etmek kalıyor.