Aydınlatma Metni

SSD HUKUK AYDINLATMA METNİ

 1. MADDE-GİRİŞ
 • Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi konusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlülüklerini korumak amacıyla kişisel veri işleyenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir. İstanbul Barosu’na 49279 baro sicil numrası ile kayıtlı Av. Seval Sönmez Durmuşoğlu’nun kurucusu olduğu SSD Hukuk Bürosu ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işlemeye ilişkin tüm süreçlerini mevzuata uygun hale getirmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu yaklaşım ışığında SSD Hukuk Bürosu; www.sevalsonmez.com üzerinden mesaj gönderen (“Gönderici”) ilgili ile ilgili elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamakta ve İlgili Kişiler’i işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 • Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni’nde, SSD Hukuk Bürosu’nun Göndericiler ile ilgili kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki sorular kapsamında aydınlatılacaktır:

 1. SSD Hukuk Bürosu’nun asgari olarak bilgileri nedir?
 2. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
 3. SSD Hukuk Bürosu’nda elde edilen kişisel veriler hangi amaçlarla işlenmektedir?
 4. İşlenen kişisel veriler SSD Hukuk Bürosu tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarılır?
 5. İlgili Kişi’nin SSD Hukuk Bürosu’nun kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğu haklar nelerdir?
 1. MADDE – TANIMLAR

Alıcı Grubu                       Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

 “İlgili Kişi                          Kişisel verisi işlenen Gönderici’yi ifade eder. Aydınlatma Metni’nde Gönderici yerine kullanılabilecektir.

Kişisel Veri                        Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Veri Kategorisi                       Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını ifade eder.

Veri Konusu Kişi Grubu Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.

“ Kurul”                                     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Veri Sorumlusu                   Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu Av. Seval Sönmez Durmuşoğlu / SSD Hukuk Bürosu’nu ifade eder.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İlgili Kişi’den www.sevalsonmez.com üzerinden mesaj gönderdiği sırada talep edilen kişisel veriler SSD Hukuk Bürosu ve SSD Hukuk Bürosu yetkili çalışanlarının ulaşımına açık bir şekilde yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda çeşitli veri kayıt sistemleri dâhilinde aşağıdaki şekillerde işlenmektedir;

 1. sevalsonmez.com ziyaretçilerinin SSD Hukuk Bürosu’na mesaj gönderimini sağlamak ve iletişim prosedürlerini yürütmek amacıyla kimlik, iletişim ve mesaj bölümünde çeşitli hususlarda tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak kaydıyla verecekleri kişisel veri kategorilerindeki verileri mesajların SSD Hukuk e-posta adresine iletilmesi suretiyle elde edilmektedir.
 2. Log kayıtlarının tutulması faaliyetleri kapsamında işlem güvenliği kapsamındaki Gönderici kişisel verileri doğrudan Gönderici’nin kurumsal web siteye girişi sırasında elde edilmektedir.
 3. Gönderici Verilerinin İşlenme Amaçları

Gönderici kişisel verileri SSD Hukuk Bürosunca elektronik ortamda çeşitli veri kayıt sistemleri dâhilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve başta SSD Hukuk Bürosu iletişim yürütülmesi olmak üzere çeşitli meşru amaçlarla işlenmektedir. Bu amaçlar aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Göndericiler’in soru ve taleplerine yanıt verilmesi,
 2. Göndericiler ile SSD Hukuk’un hazırladığı hukuk bülteninin, blog yazıları ve makalelerinin ve SSD Hukuk bünyesindeki gelişmelerin paylaşılması,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bu kapsamda SSD Hukuk Bürosu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 4. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve bu kapsamda satış için gerekli fatura, irsaliye ve benzeri belgelerin hazırlanması,
 5. İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda özellikle SSD Hukuk Bürosu’nun Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan doğan hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 7. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 8. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 9. Müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 11. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda;
 14. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 15. Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 16. Talep / şikayetlerin takibi,
 17. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 1. Üçüncü Kişilere Aktarım

SSD Hukuk işbu Aydınlatma Metni ile Gönderici kişisel verilerin işlenmesine dair Gönderici’yi aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

Gönderici kişisel verileri aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

Yurtiçine Aktarım
Alıcı Grubu Aktarım Amacı
1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

2.Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Mahkemeler vb.)

1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

2. İş sürekliliğinin sağlanması

3. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

4. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

5. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Yurtdışına Aktarım
Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Yandex e-posta alt yapısı kullanmak suretiyle mail alt yapısı sunan özel hukuk tüzel kişisine aktarım yapılmaktadır. 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

2. İş sürekliliğinin sağlanması

3. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

4. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

5. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

6. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Yurtiçinde Aktarım

 İşlenen veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

 1. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 3. SSD Hukuk’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 4. Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 5. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 6. İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SSD Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.
 • Yurt Dışına Aktarım

SSD Hukuk Bürosu, ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda İlgili Kişi’nin kişisel verileri yurt dışına aktarır.

SSD Hukuk Bürosu’nun açık rıza olmaksızın da İlgili Kişiler’in kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 1. Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir.
 2. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
 3. İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 4. SSD Hukuk Bürosu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 5. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
 6. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 7. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SSD Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i; SSD Hukuk Bürosu idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak İlgili Kişi’nin Açık Rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. SSD Hukuk Bürosu’nun İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nı almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: SSD Hukuk Bürosu mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları ve SSD Hukuk Bürosu’na Başvuru
 • İlgili Kişi’nin Hakları

İlgili Kişi aşağıdaki hususlarda kişisel verileri konusunda SSD Hukuk Bürosu’na başvurma hakkına sahiptir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • SSD Hukuk Bürosu’na Başvuru

SSD Hukuk Bürosu, İlgili Kişi’nin Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen haklarını korumak ve bu hususta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına Prosedür hazırlamıştır. SSD Hukuk Bürosu işbu Prosedür’e uygun olarak İlgili Kişi’nin kişisel verileri ile ilgili SSD Hukuk Bürosu’na başvurmak suretiyle talep ettiği bilgileri ücretsiz olarak en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede temin etmek için azami gayreti gösterir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret İlgili Kişi’den alınabilir. SSD Hukuk Bürosu talebi inceleme neticesinde talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde SSD Hukuk Bürosu talebin gereğini yerine getirir. Başvurunun SSD Hukuk Bürosu hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

İlgili Kişiler, 8.1. maddede belirtilen haklarını, https://www.sevalsonmez.com/kvkk-basvuru-formu/ alan adlı adreste ekte yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Bağdat Cad. No.18 K.1 Kadıköy İstanbul adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya seval@sevalsonmez.com elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabilir.

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, İlgili Kişi’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi gerekmektedir.